Witamy na oficjalnej stronie SMK Lubin

Walne Zgromadzenie

Powołując się na § 34 Statutu Stowarzyszenia Zarząd SMK Lubin informuje, że najbliższe Walne Zgromadzenie odbędzie się w środę 30.09.2020 o godzinie 19:00 w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Szpakowej 1 w Lubinie

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki Lubin w dniu 30.09.2020 r.

 

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki Lubin.
  2. Sprawdzenie listy obecności i głosowanie nad zatwierdzeniem porządku obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przedstawienie przez Zarząd i Komisję Rewizyjną sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2019 rok.
  5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
  6. Przedstawienie przez Zarząd planu prac na sezon 2020/2021.
  7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019.
  8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
  9. Omówienie różnych spraw dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia.
  10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

 

Marcin Kuzian

Prezes SMK Lubin