Walne Zgromadzenie – 22.06.2016

Powołując się na § 34 Statutu Stowarzyszenia Zarząd SMK Lubin informuje, że najbliższe Walne Zgromadzenie odbędzie się w środę 22.06.2016 o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 10 w Lubinie
PORZĄDEK OBRAD
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki Lubin w dniu 22.06.2016

1.    Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki Lubin.
2.    Sprawdzenie listy obecności i głosowanie nad zatwierdzeniem porządku obrad.
3.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej.
4.    Przedstawienie przez Zarząd i Komisję Rewizyjną sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2015 rok.
5.    Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
6.    Przedstawienie przez Zarząd planu prac na sezon 2016/2017.
7.    Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015.
8.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
9.    Wybór Zarządu na nową kadencję.
10.  Wybór Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
11.   Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia