Walne zgromadzenie 2017

Powołując się na § 34 Statutu Stowarzyszenia Zarząd SMK Lubin informuje, że najbliższe Walne Zgromadzenie odbędzie się w piątek 30.06.2017 o godzinie 19:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Sikorskiego 24 w Lubinie

PORZĄDEK OBRAD
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki Lubin w dniu 30.06.2017

1.    Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki Lubin.
2.    Sprawdzenie listy obecności i głosowanie nad zatwierdzeniem porządku obrad.
3.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej.
4.    Przedstawienie przez Zarząd i Komisję Rewizyjną sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok.
5.    Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
6.    Przedstawienie przez Zarząd planu prac na sezon 2017/2018.
7.    Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2017.
8.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
9.   Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia