Witamy na oficjalnej stronie SMK Lubin

Walne Zgromadzenie

Powołując się na § 34 Statutu Stowarzyszenia Zarząd SMK Lubin informuje, że najbliższe Walne Zgromadzenie odbędzie się w środę 06.07.2021 o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Wyszyńskiego 3 w Lubinie

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki Lubin w dniu 06.07.2021 r.

 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki Lubin.
 2. Sprawdzenie listy obecności i głosowanie nad zatwierdzeniem porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie przez Zarząd i Komisję Rewizyjną sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2020 rok.
 5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarząd planu prac na sezon 2021/2022.
 7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2020.
 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 9. Omówienie różnych spraw dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 10. Przedstawienie kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki Lubin
 11. Przedstawienie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki Lubin
 12. Głosowanie na kandydatów Zarządu SMK Lubin
 13. Głosowanie na kandydatów Komisji Rewizyjnej SMK Lubin
 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

 

Marcin Kuzian

Prezes SMK Lubin