Regulamin obozu Wołów 2017

Regulamin do pobrania pod poniższym linkiem:

REGULAMIN WOŁÓW 2017

R E G U L A M I N
Letniego Obozu sportowego Dzieci i Młodzieży –  Wołów 04.08 – 11.08.2017

 

 

ORGANIZATOR :  Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki Lubin

 1. Sikorskiego 24 ; 59-300 Lubin

                        Nip 6922503741

 

 1. UCZESTNIK wyjazdu zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania ww. regulaminu i regulaminu obiektu, na którym przebywa oraz stosowania się do poleceń kierownika wyjazdu oraz wychowawców i instruktorów.
 2. Nie zastosowanie się do ww. regulaminu pociąga za sobą określone konsekwencje włącznie
  z dyscyplinarnym usunięciem na koszt rodziców lub opiekunów bez zwrotu poniesionych kosztów.
 3. Zabrania się samowolnego opuszczania miejsca pobytu. Wszystkie wyjścia poza teren ośrodka odbywają się

w sposób zorganizowany, pod opieką wychowawcy. UCZESTNIK  zobligowany jest do przestrzegania PORZĄDKU DNIA.

Każdy uczestnik dba o czystość ośrodka i jego otoczenia.

 1. Zabrania się działań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i mieniu swojemu i innych uczestników wyjazdu.
 2. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, palenia tytoniu, wulgarnego zachowania, wszczynania awantur, bijatyk, zakłócania spokoju innym uczestnikom wypoczynku.
 3. Każdy uczestnik powinien pilnować swoich rzeczy osobistych, pieniędzy oraz dokumentów (paszport, legitymacja).
  Zalecamy zdeponowanie pieniędzy i dokumentów u wychowawcy.
 4. Za zagubiony sprzęt RTV oraz inne wartościowe rzeczy uczestnika pozostawione bez opieki (nie zdeponowane

u wychowawcy lub kierownika) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 1. Rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko.
 2. Zabrania się posługiwania otwartym ogniem oraz grzałkami w budynku. Zakazuje się samowolnego rozpalania ognisk. W przypadku zauważenia pożaru lub sytuacji grożącej pożarem należy natychmiast powiadomić wychowawcę i/lub kierownika.
 3. Nie wolno podejmować prób napraw instalacji znajdujących się w budynku (zwłaszcza elektrycznej). Zabrania się używania sprzętu przeciwpożarowego dla celów nie związanych z akcją ratowniczą.
 4. W czasie zagrożenia pożarowego uczestnicy wyjazdu opuszczają teren pod opieką Wychowawców.
 5. Kąpiel może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu, pod nadzorem ratownika i wychowawcy. Samodzielna, nienadzorowana kąpiel jest surowo zabroniona. Uczestnicy kąpieli zobowiązani są przestrzegać zaleceń i nakazów ratownika. Kąpiel rozpoczyna się i kończy ustalonym sygnałem.
 6. Przed wejściem do wody oraz po zakończeniu kąpieli odbywa się liczenie uczestników kąpieli. Nie wolno wypływać poza teren oznakowany, skakać do wody z pomostów, kamieni, itp. W czasie kąpieli zabrania się lekkomyślnych żartów (przewracania kąpiących się, itp.) oraz wywoływania mylnych alarmów. Wszyscy uczestnicy zobligowani są do zachowywania czystości na terenie kąpieliska.
 7. Uczestnicy wycieczki idą zwartą grupą, stosując się do nakazów i zaleceń wychowawcy.
 8. W czasie marszu należy zwracać baczną uwagę na poruszające się pojazdy mechaniczne. Jezdnię wolno przekraczać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, zachowując szczególną ostrożność. Zabrania się wybiegania na jezdnię, popychania oraz innych lekkomyślnych postępowań.
 9. Używanie telefonów komórkowych, gier elektronicznych itp. jest dopuszczalne wyłącznie w czasie wskazanym przez wychowawcę. Dla zapewnienia komunikacji z rodzicami wychowawcy wyznaczą godzinę, w której rodzice będą mogli dzwonić do dziecka. W każdym czasie rodzice w sprawach bardzo ważnych będą mogli kontaktować się z kierownikiem wyjazdu lub recepcją na obiekcie.
 10. Uczestnik w sytuacji złego samopoczucia fizycznego i psychicznego, bez wzgledu na porę dnia i odbywające się zajęcia, zobowiązany jest natychmiastowo powiadomić o tym swojego wychowawcę lub innego członka kadry.